SCRISOARE PENTRU SUSŢINEREA VALORILOR EUROPEI SOCIALE

Către

Guvernul şi Preşedinţia României, şi

Comisia Europeană 

În anul 2010, Anul European pentru Combaterea Sărăciei şi Excluziunii Sociale, Guvernul României impune cele mai drastice măsuri în domeniul bugetar, cel al protecţiei sociale, şi al politicilor pentru egalitatea de şanse, care afectează toate grupurile vulnerabile, cu precădere populaţia de etnie romă.

Politica ieşirii din criză a Guvernului României prin măsuri legislative dure agravează sărăcia grupurilor defavorizate şi angajaţii domeniilor de ocupare feminizate (cum ar fi învăţământul şi sănătatea). Instituţiile create în perioada de preaderare a României la Uniunea Europeană care trebuiau să vegheze aplicarea politicilor pentru asigurarea oportunităţilor egale şi eliminării discriminării (atât în relaţiile de gen, cât şi în raport cu minorităţile etnice dezavantajate), sunt în pericol de desfiinţare (cum ar fi Agenţia Naţională pentru Romi), sau au fost deja desfiinţate (de exemplu Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi).

Guvernul român gestionează criza protejând elitele economice şi politice, şi desfiinţând propriile mecanisme şi instituţii care promiteau accesul egal la o viaţă demnă pentru toţi cetăţenii. Mass media politizează sărăcia, susţinând cursa permanentă pentru putere. Organizaţiile neguvernamentale sunt neputiincioase în faţa acutizării sărăciei în rândurile comunităţilor în care lucrează. Iar Uniunea Europeană rămâne şi ea slabă faţă de statele membre în implementarea recomandărilor sale din domeniul social. Toate acestea dovedesc că în România sistemul valoric al Europei sociale rămâne o retorică ruptă de realitatea economică.

În aceste condiţii, din păcate, dezbaterile despre redistribuirea economică (apariţia cărora este totuşi salutară) nu susţin idealul dreptăţii sociale, şi nu sprijină o practică care să capaciteze oamenii în lupta pentru drepturile lor social-economice. Din contra, se poate întâmpla ca sărăcirea multora, în timp ce alţii rămân privilegiaţi, să alimenteze – în numele meritocraţiei şi competiţiei – gândirea conform căreia cei dintâi trebuie să se descurce singuri, căci ei sunt responsabili faţă de situaţia în care au ajuns.

Ieşirea grupurilor dezavantajate în stradă, vociferarea lor pentru protecţie socială nu produce efectele dorite. Există pericolul ca aceste grupuri să se conteste reciproc în materie de cine merită mai mult sau mai puţin să beneficieze de protecţie socială. Şi există, totodată, pericolul etnicizării/ rasializării acestor revendicări sociale, şi drept consecinţă a întăririi xenofobiei şi extremismului etno-naţionalist. Atragem atenţia că pe acest fond de criză, etnia romă şi femeile rome sunt expuse la sărăcie extremă şi rasism anti-ţigănesc, la excluziune şi discriminare multiplă.

Prin prezenta scrisoare solicităm Guvernului şi Preşedinţiei României să ţină cont în măsurile lui anti-criză de toate convenţiile internaţionale pe care le-a semnat şi de propriile lui demersuri anterioare în favoarea egalităţii de şanse, dreptăţii sociale şi vieţii decente pentru toţi, şi – cu ocazia restructurărilor planificate – să garanteze integrarea acestor principii în toate politicile şi structurile sale instituţionale. De asemenea, prin prezenta scrisoare, atragem atenţia Comisiei Europene asupra măsurilor din România care subminează sistemul valoric al Europei sociale, şi chemăm factorii de decizie să vegheze asupra implementării recomandărilor sale din acest domeniu şi în România. În mod predominant şi repetat cerem Guvernului României să facă demersuri hotărâte în vederea facilitării derulării programelor cu finanţare europeană, care pot avea o contribuţie vitală la uşurarea efectelor crizei economice, astfel dovedind dedicaţia sa atât faţă de statutul său de stat membru al Uniunii Europene, cât şi faţă de populaţia proprie.   

16.07.2007.

Profesor univ. dr. Enikő Vincze, preşedinta Fundaţiei Desire, Cluj

Letiţia Mark, preşedinta Asociaţiei Femeilor Ţigănci Pentru Copiii Noştri, Timişoara

 

 

LETTER

For the support of values of a social Europe

 

In the attention of

Romanian Government and Presidency, and 

European Commission 

In 2010, the European Year for Combating Poverty and Social Exclusion, the Romanian state enforces the most extreme measures on the public domain, including budgetary salaries, social protection and policies for equal opportunities, which affects all vulnerable groups, and in particular the Roma population.  

Actions of the Romanian Government aggravate the poverty of disadvantaged groups and masses of employees from the feminized domains of activity (such as education and health care). Institutions created during the integration of Romania into the European Union that had to safeguard the implementation of politics for equal opportunities and anti-discrimination (regarding both gender relations and disadvantaged ethnic minorities) are endangered by abolition (like the National Agency for Roma) or were already annihilated (for example the National Agency for Equal Opportunities Between Women and Men).   

Our government administers economic crises by protecting the political and economic elite, and by getting rid of its own mechanisms and institutions that at least promised the access to a decent life for all. Mass media politicizes poverty and calls for responsibility in the logic of the permanent battle for power. Non-governmental organizations are helpless in the face of intensification of poverty in the communities that they work with. And the European Union remains weak vis-à-vis its member states when it comes to the implementation of its recommendations regarding social affairs. All these prove that in Romania the value system of a social Europe remains a rhetoric disconnected from economic reality.     

Under these conditions, unfortunately, debates about economic redistribution (whose appearance otherwise is salutary) do not sustain the ideal of social justice and do not support people’s empowerment in the fight for their economic and social rights. On the contrary, it could happen that the increase of impoverishment (while some remain privileged) – in the name of meritocracy and competition – might foster attitudes according to which the poor should handle the problems of their own, as they would be responsible for their situation. Street manifestations of disadvantaged groups or claims for social protection do not produce the desired effects. Contrary, there is the danger that different vulnerable social categories may contest each other in terms of who deserves more and who deserves less social protection. Eventually social demands might be ethnicized/racialized, and this may possible foster the appearance/strengthening of ethno-nationalist xenophobia and extremism. We call attention about the risk that on the base of economic crises ethnic Roma and Roma women are exposed to extreme poverty and anti-Gypsy racism, to multiple exclusion and discrimination.        

With this letter we demand the Romanian Government and Presidency to consider in its anti-crises measures all the international conventions that it signed, and also its own previous determination to support equal opportunities, social justice and access to decent life for all, and – with the occasion of its planned restructuring – to guarantee the integration of these principles in all of its institutional structures and policies. Likewise, through this letter, we attract the attention of the European Commission on the recent measures from Romania, which undermine the value system of a social Europe, and we call its decision-makers to scrutinize on the implementation of their recommendations in Romania, too. Predominantly and repeatedly we require determined actions from the Romanian Government for facilitating the implementation of programs supported by European funds that might have a vital contribution to easing the effects of economic crises. In this way Romanian decision-makers might and should prove their commitment both towards the country’s status of EU Member State and its population.

16.07.2007.

Professor Enikő Vincze, PhD, president of Foundation Desire, Cluj

Letiția Mark, president of the Roma Women’s Association For Our Children, Timișoara

Published in: on 20 iulie 2010 at 5:23 pm  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , ,