Katakalon KEKAUMENOS (cca. 1066): SFATURI CĂTRE ÎMPĂRAT

Nobil din Thessalia, provenind dintr-o familie aristocratică provincială a Imperiului Bizantin, armean după stirpea tatălui, dar având și un bunic vlah, pe Niculiță (Nikoulitsas), Katakalon Kekaumenos a lăsat o operă însemnată în urmă, un adevărat manual de guvernare și comportament politic, militar, public destinat mediilor imperiale și aristocratice ale timpului său. Transcriu mai jos câteva fragmente ce atestă actualitatea acestei opere încă needitată în România, în pofida importanței ei uriașe pentru cunoașterea trecutului bizantin și vlah. Textul englez, preluat dintr-o traducere expertă realizată la Dumbarton Oaks, l-am tradus în română chiar eu (O.P.)

 

§80. Take exceptional care of your soldiers. Do not cut off their pay. For the soldier who receives [his wages] from you gives you his blood in exchange. Give them dignities, yet do not give them to everyone but only to the capable. The foreigners and Romans on guard around the imperial court should not be late in getting paid but should each receive their provisions, fodder, and pay each month safe and sound without fail. Honor them and they shall not plot against you. But if they are late in being paid, they will surely want to leave [their posts] for some place where they can get full remuneration and, having become implacably set against you, they shall become your enemies and from that moment on, they shall desert your side, because they remember that they have experienced nothing good from you. And, after corrupting others who do favor you, they shall drive them from your side and then you shall be sorry, having gained no benefit.

Să ai deosebită grijă de soldații tăi. Nu le tăia soldele. Pentru că soldatul care primește de la tine drepturile lui își varsă sângele pentru tine, în schimb.  Oferă-le demnități, dar nu le da tuturor, ci numai celor capabili. Străinii și romanii (= bizantinii) din garda de la curtea imperială nu ar trebui plătiți cu întârziere, ci să-și primească fiecare proviziile, și să li se plătească lună de lună fără greș. Onorează-i, și nu vor complota împotriva ta. Dar dacă li se va plăti cu întârziere, cu siguranță că vor vrea să plece (din posturile lor) într-un loc unde pot primi remunerația întreagă și, fiind de-acum definitiv împotriva ta, vor deveni dușmanii tăi și, din acel moment încolo, nu-ți vor mai ține partea, căci își vor aminti că n-au trăit nimic bun alături de tine. Și, după ce îi vor corupe pe alții, care îți țin partea, îi vor alunga din tabăra ta, și pe urmă îți va părea rău, nedobândind din asta niciun beneficiu.

§82. Do not wish to exploit your city, the lands outside it which are under your power, or the army, but rather be a father to all and they shall serve you with good will. A wicked old man long ago counselled a different course of action to Lord Basil the Porphyrogenitos, intending to precipitate his destruction. For he said: Go on, make thepeople poor. But they shall hate you and rise up in rebellion against you instead. Do not pay attention to irrational people but rather to reasonable men who discuss and discern matters well, regardless of whether they suffer good orevil. For your power must make and act in the fear of God. Do not let your soldiers take second place in being paid, and so, too, the senators and the citizens. [In this way] each person — according to his profession and as he was marked from the beginning — shall serve you without complaint. The lands under your power will not welcome daily tax increases and surprises, strange and novel programs. But they shall not be rebelling against you but rather be serving you wholeheartedly if they [just] pay the yearly taxes to the treasury to the extent they are able. Do not oppress the lands of foreign peoples subject to you. Send out the order to your generals to exercise moderation and piety and not to act willfully and vent their rage on anyone, and safeguard the judges so that they judge with the fear of God and with justice. But what is this sight that we now see? Exactions greater than the head tax not only for the required necessities but for trivial matters as well.

Nu dori să-ți exploatezi propria cetate, pământurile dinafara ei ce stau în puterea ta, sau armata, ci mai curând fii un părinte pentru toți și ei te vor sluji cu bună credință. Cu mult timp în urmă, un bătrân bolnav a dat sfaturi contrarii stăpânului Vasile Porfirogenetul, plănuind să-l distrugă. Deci i-a spus: Dă-i drumul, sărăcește poporul! Dar te vor urî și se vor ridica împotriva ta în rebeliune. Nu da atenție oamenilor lipsiți de judecată ci mai degrabă oamenilor rezonabili care discută și discern lucrurile chibzuit, indiferent dacă lor le e bine sau rău. Căci puterea ta trebuie să procedeze și să acționeze cu frica lui Dumnezeu. Nu îți lăsa ostașii să fie plătiți în al doilea rând, și nici senatorii sau cetățenii. (În acest fel) fiecare persoană te va sluji – după profesia și felul cum a fost însemnat de la început – fără să se plângă. Pământurile aflate în stăpânirea ta nu vor întâmpina cu bucurie creșteri zilnice de taxe și surprize, programe noi și ciudate. Dar nu se vor răzvrăti împotriva ta ci mai curând te vor sluji din toată inima dacă vor avea de plătit către tezaur numai taxa anuală la cota pe care și-o pot permite. Nu oprima pământurile străinilor supuși ție. Trimite solie generalilor să dovedească moderație și milă și să nu își manifeste furia împotriva nimănui, și să protejeze judecătorii astfel încât aceștia să judece cu frică de Dumnezeu și cu dreptate. Însă ce vedem noi astăzi? Spolieri mai mari decât taxa pe cap de om nu numai pentru necesitățile obligatorii, ci și pentru chestiuni triviale.

Textul englez provine din  Kekaumenos, Logos Nouthetetikos, or Oration of Admonition to an Emperor, §§ 77-88 din Strategikon, traducere de W. North 

Published in: on 1 februarie 2011 at 10:41 pm  Comments (9)  
Tags: , , , , , , ,